bedankboekje van de wachtpost bij de zeedijk op Mirns
 
bedankboekje
Het boekje is te zien op onze tentoonstelling in bezoekerscentrum Mar en Klif
het boekje is beschikbaar gesteld door Klaske van der Veen - Witteveen
 
Met als hoofdkwartier de werkplaats en zolder van timmerman Johannes Johannes Konst in Bakhuizen bewaakten 36 landweermannen strategische punten in de buurt van Bakhuizen. In een inventarisatielijst gevonden in het archief van de gemeente Gaasterland wordt gesproken over 27 Nederlandse militairen. Ze verzorgden de bewakingsposten bij de zeedijk (anno 2014 ter hoogte van Wieldyk 6 en 11), bij de Steke, bij de Bakhuisterbrug (brug tussen Hemelum en Warns) en bij de Wâldbrêge (brug in Kolderwolde).
Als dank voor de goede zorgen bij het wachtlopen langs de zeedijk bij Mirns gaven 23 landweermannen dit boekje met hun namen aan Cornelis Witteveen en Joukje Zalmstra, bewoners van de boerderij onder de zeedijk, nu Wieldyk 11.
 
Witteveen pleats aan de Wieldyk bij Mirns
foto 269-007 beschikbaar gesteld door Rommert van der Veen uit Oudemirdum

Dit is de oude "Witteveen pleats" op Mirns, met rechts de zeepalen en daarachter het haventje waarvan er nog een was bij het klif in de Marderhoek bij Oudemirdum. Als gevolg van een hevig onweer begin augustus 1938 is de boerderij in vlammen opgegaan en later herbouwd.

 
de namen van de 23 landweermannen
 
Er zijn geen lijsten / overzichten beschikbaar zijn met gegevens van de mannen die de bewaking vormden van het Interneringsdepot Gaasterlân. Met behulp van de websites www.tresoar.nl / www.allefriezen.nl / www.militieregisters.nl is geprobeerd de gegevens van deze 23 landweermannen te achterhalen.
In onderstaand schema de meest waarschijnlijke persoonsgegevens die bij de namen in het boekje horen.
Aanvullingen en correcties graag sturen naar email
 
namen
Piet Abma uit Bolsward (gemeente Bolsward)
 
 
 
Herre Boersma uit Oosterend (gemeente Hennaarderadeel)
Geboren op 8 juli 1883 te Hidaard gemeente Hennaarderadeel als zoon van Jacobus Meintes Boersma en Baukje Franses Poelsma.
Op 29 april 1916 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Ytje Yntema, oud 24 jaar, geboren te Wolsum gemeente Wymbritseradeel, als Sjoerd Yntema en Willemke de Jong             
Militieregisters lotingsnummer :
 
namen
Jouke de Boer uit Hemelum (gemeente Hemelumer Oldeferd)
Geboren op 2 september 1881 te Hemelum als zoon van Hendrik de Boer en Rinske Tuinier
Op 14 mei 1908 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje van der Bank, oud 26 jaar, geboren te Hemelum als dochter van Sybren van der Bank en Wiepkjen de Vries            
Militieregisters lotingsnummer:
 
Sies van den Berg uit Wons (gemeente Wonseradeel)
 
Militieregisters lotingsnummer :
 
namen
Folkert H. Bruinsma uit Goënga (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 11 december 1881 te Oudega, gemeente Wymbritseradeel, als zoon van Harmen Bruinsma en Anke Rollema.
Op 9 mei 1908 getrouwd in gemeente Wymbritseradeel met:
Bregtje Looyenga, oud 23 jaar, geboren te IJlst, als dochter van Jochem Looyenga en Akke Zwart.
Militieregister lotingsnummer :
 
 
Folkert C. Bruinsma uit Wolsum (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 23 juli 1884 in Hartwerd gemeente Wonseradeel als zoon Cornelis Bruinsma en Zwopkjen Reinalda.
Op 29 april 1911 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:
Hotske Rusticus, oud 22 jaar, geboren te Wolsum als dochter van Cornelis Bruinsma en Zwopkjen Reinalda
Militieregisters lotingsnummer 48:
1903 van boerenbedrijf te Hartwerd / op 9 maart 1904 in dienst bij 9e regiment Infanterie / op 1 augustus 1912 bij de Landweer
namen
Jan Bakker uit Oppenhuizen (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 30 juli 1880 te Gauw als zoon van Harke Bakker en Jantje Wartena.
 
 
Bauke Buwalda uit Gaast (gemeente Wonseradeel)
Geboren op 28 februari 1885 te als zoon van Douwe Buwalda en Akke de Witte.
Militieregisters lotingsnummer :
 
namen
Pieter Couperus uit Parrega (gemeente Wonseradeel)
Geboren op 26 april 1883 te Hieslum, gemeente Wonseradeel, als zoon van Abraham Couperus en Grietje Zondervan.
Op 19 mei 1917 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Aat Visser, oud 24 jaar, geboren te Mirns en Bakhuizen, gemeente Gaasterland, als dochter van Jan Visser en Jetske Visser.
Militieregisters lotingsnummer 47:
1902 veenwerker te Ferwoude / op 10 maart 1903 in dienst bij het 9e regiment Infanterie / op 1 augustus 1911 bij de Landweer
 
Simon Couperus uit Ferwoude (gemeente Wonseradeel)
Geboren op 5 maart 1879 te Parrega, gemeente Wonseradeel, als zoon van Abraham Couperus en Grietje Zondervan.
Op 27 juni 1914 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Ykke Feenstra, oud 37 jaar, geboren te Ferwoude, gemeente Wonseradeel, als dochter van Enne Feenstra en Sjoerdtje Hoekstra.
Militieregisters lotingsnummer 62:
1898 arbeider te Parrega / op 14 maart 1899 in dienst bij 5e regiment Infanterie / op 1 augustus 1907 bij de Landweer
namen
Hotze Boersma uit Goënga (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 24 mei 1883 te Loënga, gemeente Wymbritseradeel, als zoon van Douwe Boersma en Ybeltje van der Meer

Op 2 december 1911 getrouwd in de gemeente Wymbritseradeel met:

Wikje Holster, oud 29 jaar, geboren te Akkrum, gemeente Utingeradeel, als dochter van Hylke Sjouke Holster en Antje Koopmans.
 
Johannes de Boer uit Pingjum (gemeente Wonseradeel)
Geboren op 4 mei 1883 te Pingjum, gemeente Wonseradeel als zoon van Jetze de Boer en Lieuwkje Heerpels.
Militieregisters lotingsnummer 56:
1902 graankoopman te Pingjum / op 20 mei 1903 in dienst bij 5e regiment Infanterie / op 1 augustus 1911 bij de Landweer
namen
Dirk Dijkstra uit Spannum (gemeente Hennaarderadeel)
Geboren op 21 november 1879 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, als zoon van Dirk Dirks Dijkstra en Rinske Tjeerds Postma
Geboren op 7 augustus 1884 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, als zoon van Foeke Dirks Dijkstra en Trijntje Jellema
Geboren op 7 augustus 1886 te Wommels, gemeente Hennaarderadeel, als zoon van Auke Lolkes Dijkstra en Geertje Dirks van der Meer.
 
Anne Draaisma uit Bolsward (gemeente Bolsward)
Geboren op 11 november 1884 te Bolsward, als zoon van Sjoerd Draaisma en Marijke Witteveen
Op 4 juni 1910 getrowud in de gemeente Bolsward met:
Marijke Huisman, oud 28 jaar, geboren te Bolsward, als dochter van Jan Huisman en Rinske Hiemstra.
Militieregisters lotingsnummer :
 
namen
Haring Deelsma uit Tirns (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 8 juni 1881 te Rauwerd, gemeente Rauwerderhem, als zoon van Jacob Joukes Deelsma en Baukje Meintes Boersma.
Militieregisters lotingsnummer 55:
1900 melkknecht te Tirns / op 10 mei 1901 in dienst bij 7e regiment infanterie / op 1 augustus 1909 bij de Landweer
 
Menno Feenstra uit Bolsward (gemeente Bolsward)
Geboren op 14 juni 1885 te Bolsward als zoon van Fokke Feenstra en Nieskje Eerdmans.
Op 24 mei 1917 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Janke Koornstra, oud 26 jaar, geboren te Koudum, gemeente Hemelumer Oldeferd, als zoon van Hendrik Koornstra en Sibbeltje Gijzen
Militieregisters lotingsnummer 28:
1904 timmerman te Bolsward / op 1 maart 1906 in dienst bij 9e regiment Infanterie / op 1 augustus 1913 bij de Landweer
namen
Fokke de Groot uit Hichtum (gemeente Wonseradeel)
Geboren op 21 december 1883 te Burgwerd, gemeente Wonseradeel, als zoon van Lolke de Groot en Aaltje Sypersma.
Militieregister lotingsnummer 7:
1902 slachter te Burgwerd / op 10 maart 1903 in dienst bij 5e regiment Infanterie / op 1 augustus 1911 bij de Landweer
 
Jan Gooijenga uit Bolsward (gemeente Bolsward)
Geboren op 6 oktober 1881 te Tjerkwerd, gemeente Wonseradeel, als zoon van Lolle Gooyenga en Sytske Postma.
Op 12 november 1904 getrouwd in de gemeente Bolsward met:
Jetske de Boer, oud 23 jaar, geboren te Bolsward, als dochter van Johannes de Boer en Sietske Lammertsma.
Militieregisters lotingsnummer : inschrijving niet gevonden
 
namen
Andries Geertsma uit Tirns (gemeente Wymbritseradeel)
 
 
Militieregisters lotingsnummer:
 
 
Sietse Hoekstra uit Rien (gemeente Hennarderadeel)
Geboren op 13 oktober 1881 te Lutkewierum, gemeente Hennaarderadeel, als zoon van Jochum Sietzes Hoekstra en Akke Taedes Koopmans.
Op 11 mei 1907 getrouwd in de gemeente Hennaarderadeel met:
Foekje Schuurmans, oud 21 jaar, geboren te Schillaard, gemeente Baarderadeel asl dochter van Meinte Hendriks Schuurmans en Klaaske Gosses Bouma
Militieregisters lotingsnummer :
1900 veedrijver te Lutkewierum / op 12 maart 1901 in dienst bij 7e regiment Infanterie / op 1 augustus 1909 over bij de Landweer
namen
Fedde Hiemstra uit Tirns (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 12 november 1885 te Deersum, gemeente Rauwerderhem, als zoon van Taeke Sybrens Hiemstra en Sytske Joukes Deelsma
of
Geboren op 21 september 1885 te Pietersbierum, gemeente Barradeel, als zoon van Dirk Hiemstra en Trijntje Kuipers
 
 
Rintje Kuipers uit Scharnegoutum (gemeente Wymbritseradeel)
Geboren op 30 september 1883 te Scharnegoutum, gemeente Wymbritseradeel, als zoon van Been Kuipers en Antje Cuperus.
Op 14 augustus 1909 in de gemeente Wymbritseradeel met:
Ytske Jensma, oud 30 jaar, geboren te Hogebeintum, gemeente Ferwerderadeel, als dochter van Lieuwe Dirks Jensma en Antje Folkerts de Roos.
Militieregisters lotingsnummer 15:
1902 koopman te Scharnegoutum / op 10 maart 1903 in dienst bij 1e regiment Infanterie / op 1 augustus 1911 over bij de Landweer
namen
Cornelis Lutgendorff uit Makkum (gemeente Wonseradeel)
Geboren 3 oktober 1883 te Makkum, gemeente Wonseradeel, als zoon van Lourens Lutgendorff en Trijntje Nijdam.
Op 9 juni 1909 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met:
Entje de Boer, oud 25 jaar, geboren te Woudsend, gemeente Wymbritseradeel, als dcohter van Johannes de Boer en Akke de Boer
Militieregisters lotingsnummer 11:
1902 grofsmid te Makkum / op 20 mei 1903 in dienst bij 1e regiment Infanterie / op 1 augustus 1911 over bij de Landweer
 
 
Het detachement dat ingekwartierd was bij timmerman Johannes Konst in Bakhuizen bestond uit 36 man. Waarschijnlijk waren de overige 13 die niet in het bedankboekje staan al overgeplaatst naar een andere wachtpost of weer terug naar huis gestuurd.
 
 
Jan van der Meer uit Parrega (gemeente Wonseradeel) Jan van der Meer
Geboren op 5 september 1884 te Parrega als zoon van Dirk van der Meer en Wytske Hettinga
Op 17 mei 1907 getrouwd in de gemeente Hemelumer Oldeferd met:
Trijntje Folkertsma, oud 21 jaar, geboren te Molkwerum, gemeente Hemelumer Oldeferd,
als dochter van Sierd Folkertsma en Trijntje Terpstra
Militieregisters lotingsnummer 47:
1903 slagersknecht te Parrega / op 9 maart 1904 bij het 5e regiment Infanterie / op 1 augustus 1912 bij de Landweer
foto 292-001 beschikbaar gesteld door de familie Wierda- van der Meer uit Dronrijp >>>
 
Folkert Terpstra uit Scharnegoutum (gemeente Wymbritseradeel)
 
 
Militieregisters lotingsnummer:
 
 
 
laatste wijziging: 10 september 2014